family walking

Gydag Wythnos Cerdded i'r Ysgol (17–21 Mai) bron yma, edrychwn ar sut oedd un o'n cynlluniau cerdded o fudd i ddisgyblion mewn ysgol yng Nghaerdydd.

(English version)

Yn ôl yn 2019, lansiodd Living Streets Cymru WOW – yr her cerdded trwy'r ysgol trwy gydol y flwyddyn – i ysgolion yng Nghymru yn Ysgol Glan Morfa yng Nghaerdydd. Mae adnoddau dwyieithog ar gael sy'n caniatáu i bob disgybl yng Nghymru gymryd rhan.

Gyda WOW, mae disgyblion yn recordio eu teithiau i'r ysgol yn ddyddiol ar y Traciwr Teithio WOW rhyngweithiol. Mae pawb sy’n cerdded i'r ysgol o leiaf unwaith yr wythnos am fis yn ennill bathodyn WOW a gall plant casglu 11 ohonynt trwy gydol y flwyddyn. Gwneir pob bathodyn yn y DU o ddeunydd wedi'i ailgyflenwi.

Mae cerdded i'r ysgol yn ffordd hawdd a hygyrch i blant symud mwy, tra hefyd yn helpu i leihau tagfeydd a llygredd aer o amgylch gatiau'r ysgol. Mewn ysgolion cynradd, mae WOW yn gweld cyfraddau cerdded yn cynyddu ar gyfartaledd o 23% ac mae yna ostyngiad cyfatebol o rieni yn gyrru i’r ysgol.

Er gwaethaf y buddion, dim ond 44% o blant ysgol gynradd yng Nghymru sy'n cerdded i'r ysgol. Mae cerdded nid yn unig yn helpu i gadw plant i gadw'n heini a chynnal pwysau iach, ond mae hefyd yn dda i'w hwyliau, canolbwyntio a chreadigrwydd.

Children and parents walking on a zebra crossing with a lollipop lady

Cymerodd Ysgol Glan Morfa ran yn WOW yn ystod tymhorau'r gwanwyn a'r haf 2019 a hi oedd yr ysgol gyntaf yng Nghymru i ddefnyddio fersiwn Gymraeg o'r rhaglen. Ar ddiwedd y flwyddyn roedd 71.1% o deithiau yn cael eu cofnodi fel teithio egnïol ond ni chymerodd pob dosbarth ran. Roedd llinell sylfaen yr ysgol gyfan yn 49% o deithio egnïol.

Dim ond pethau da sydd gan athrawes Blwyddyn 1, Ceri Williams, i'w dweud am yr effaith gadarnhaol a gafodd WOW ar ei disgyblion dosbarth.

“Fe wnaeth fy nosbarth i (blwyddyn 1) dreialu'r cynllun ac roedd y disgyblion wrth eu boddau yn defnyddio'r traciwr teithio bob bore yn dilyn y cofrestr. Roedd y plant yn falch os oeddent yn cerdded neu dod i'r ysgol ar sgwter neu feic ac felly roedd hyn yn annog eraill i wneud yr un fath. Roedd y disgyblion hefyd yn hoffi cymryd cyfrifoldeb dros gofnodi eu teithio. Yn bendant roedd cynnydd yn y rhai oedd yn teithio ar droed/sgwter/beic ac roedd y disgyblion yn falch iawn i dderbyn y bathodynnau. Braf oedd gweld y disgyblion eisiau gofalu am yr amgylchedd.”

Dysgwch fwy am WOW

Cymerwch ran mewn Wythnos Cerdded i'r Ysgol 2021

Children walking across a zebra crossing