Join us for our walking project which celebrates Kyffin Williams' landscapes.

Cymerwch ran yn ein prosiect cerdded sy'n dathlu tirweddau Kyffin Williams.

Yr Awyr Agored (the open outdoors in English) is a partnership project between Living Streets Cymru and Oriel Môn and launches in summer 2021. Supported by Cadw – the Welsh Government’s historic environment service and The National Lottery Heritage Fund, Yr Awyr Agored is a bilingual walking trail of some of Kyffin Williams’ most famous landscape painting locations. This is Living Streets Cymru’s first project based in north Wales.

The project will support mental and physical wellbeing and connect local adults, young carers and parents  to the work of Kyffin Williams at scenic locations on Anglesey. The led walks will consider amenities, rest points, shelter and bus stops to support walkers of all abilities, will be fully accessible for wheelchairs, prams and pushchairs, and will practise safe social distancing.

Born in Llangefni in 1918, Kyffin Williams is widely regarded as one of the most defining Welsh artists of the twentieth century and his paintings depict the ruggedness of Welsh landscapes and coastlines, often in wet, bleak and turbulent weather. Through his sketching and painting ‘en plein air’, he sets a great example of the fact that walking is all about what you wear and can be enjoyed come rain or shine.

Mae Yr Awyr Agored yn brosiect partneriaeth rhwng Living Streets Cymru ac Oriel Môn a bydd yn lansio yn haf 2021. Gyda chymorth Cadw a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae Yr Awyr Agored yn llwybr cerdded dwyieithog o rai o leoliadau peintio tirwedd enwocaf Kyffin Williams. Dyma prosiect cyntaf Living Streets Cymru yn y gogledd.

Bydd y prosiect yw cefnogi lles meddyliol a chorfforol ac yn cysylltu oedolion, gofalwyr ifanc a rhieni lleol â gwaith Kyffin Williams mewn lleoliadau golygfaol ar Ynys Môn. Bydd y teithiau cerdded dan arweiniad yn ystyried amwynderau, mannau gorffwys, lloches ac arosfannau bysiau i gefnogi cerddwyr o bob gallu, byddant yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn, pramiau a chadeiriau gwthio, a byddant yn ymarfer cadw pellter cymdeithasol diogel.

Wedi’i eni yn Llangefni yn 1918, mae Kyffin Williams yn cael ei ystyried yn eang fel un o artistiaid mwyaf diffiniol Cymru yn yr ugeinfed ganrif ac mae ei baentiadau'n darlunio gerwindeb tirweddau ac arfordiroedd Cymru, yn aml mewn tywydd gwlyb, llwm a chythryblus. Drwy ei fraslunio a'i baentio 'en plein air', mae'n gosod esiampl wych o'r ffaith bod cerdded yn ymwneud â'r hyn rydych chi’n ei wisgo ac y gellir ei fwynhau bod yn law neu’n hindda.

Man walking in forest

Living Streets Cymru and Oriel Môn is working with local experts to create a bespoke map which will include images from the museum’s collection and signposts to practical information including travel and walking advice.

The project is now recruiting volunteers to develop this content and is searching for local people to become walk leaders and/or research the gallery archives. Full training will be provided to develop and lead safe, accessible and enjoyable walks.  For more information about volunteering, please email estherroberts@ynysmon.gov.uk

Mae Living Streets Cymru ac Oriel Môn yn gweithio gydag arbenigwyr lleol i greu map pwrpasol a fydd yn cynnwys delweddau o gasgliad yr amgueddfa ac yn cyfeirio at wybodaeth ymarferol gan gynnwys cyngor teithio a cherdded. 

Mae'r prosiect bellach yn recriwtio gwirfoddolwyr i ddatblygu'r cynnwys hwn ac mae'n chwilio am bobl leol i ddod yn arweinwyr cerdded a/neu ymchwilio i archifau'r oriel. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu i ddatblygu ac arwain teithiau cerdded diogel, hygyrch a phleserus.  I gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli, anfonwch e-bost at estherroberts@ynysmon.gov.uk