Bydd disgyblion yng Nghymru yn gallu elwa o fod yn egnïol ar daith i’r yr ysgol nawr bod rhaglen cerdded i'r ysgol ar draws y DU wedi lansio yn Gymraeg a Saesneg (6 Chwefror 2019)

(English version)

Mae Living Streets, elusen y DU ar gyfer cerdded bob dydd yn dod â WOW - y sialens cerdded i’r ysgol gydol y flwyddyn, i ysgolion ledled Cymru. Mae adnoddau ar gael mewn dwy iaith, gan alluogi'r holl ddisgyblion yng Nghymru i gymryd rhan.

Lansiwyd WOW - y sialens cerdded i’r ysgol gydol y flwyddyn heddiw (6 Chwefror) gyda cherdded i'r ysgol a gwasanaeth i blant Ysgol Glan Morfa, Sblot. Ymunodd Strider, mascot Living Streets gyda disgyblion o'r ysgol; y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd a Lee Waters AC, y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Walk to school

Bydd disgyblion yn cofnodi eu teithiau i’r ysgol bob dydd ar Draciwr Teithio rhyngweithiol WOW. Bydd y rheini sy’n cerdded i’r ysgol o leiaf unwaith yr wythnos am fis yn derbyn bathodyn WOW, a gellir casglu 11 ohonynt drwy gydol y flwyddyn. Gwneir pob bathodyn yn y DU gan ddefnyddio deunydd potiau iogwrt wedi’i ailgylchu.

Mewn ysgolion cynradd, mae WOW yn gweld bod cyfraddau cerdded yn cynyddu 23 y cant ar gyfartaledd gyda lleihad cyfatebol o ddefnydd ceir.

Mae cerdded i'r ysgol yn ffordd hawdd a hygyrch i blant symud yn fwy, tra hefyd yn helpu i leihau tagfeydd a llygredd aer o amgylch giatiau'r ysgol.

Er gwaethaf y manteision, dim ond 42% o blant oed cynradd yng Nghymru sy’n cerdded i’r ysgol.

Ar yr un pryd, Dim ond 63% o fechgyn a 45% o ferched yng Nghymru sy’n gorfforol egnïol am o leiaf 60 munud y dydd, bum gwaith yr wythnos - yr amser a argymhellir er mwyn iddynt gadw’n heini ac yn bwysau iach

Dywedodd Rhiannon Hardiman, Rheolwr Cymru, Living Streets:

“Mae cerdded i’r ysgol yn ffordd hawdd i blant gynnwys gweithgaredd corfforol yn eu diwrnod. Mae mwy o blant yn cerdded i’r ysgol yn golygu llai o geir o amgylch gatiau’r ysgol - gan eu gwneud yn fannau mwy glân a diogel.

“Mae WOW - ein her cerdded i’r ysgol gydol y flwyddyn, wedi cynyddu’r cyfraddau cerdded i’r ysgol mewn dros 2,000 o ysgolion ledled y DU.

“Mae’n hawdd cynnal yr her ac mae’r disgyblion wrth eu bodd yn cymryd rhan. Dim ond ychydig funudau o ddiwrnod athro neu athrawes sydd ei angen i wneud gwahaniaeth mawr. Allwn ni ddim aros i gael rhagor o ysgolion a disgyblion ledled Cymru i gerdded!”

Mae cynlluniau fel hyn yn gam i'r cyfeiriad cywir o ran gwella iechyd ein cenedl, gwella ansawdd aer a lleihau nifer y ceir ar ein ffyrdd. Rwy'n falch o weld y fenter yn ymledu i Gymru ac yn annog mwy o ysgolion i gysylltu â Living Streets a chofrestru.

Lee Waters, Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Caro Wild, Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth yng Nghaerdydd:

“ Rydw i wrth fy modd bod Living Streets yn lansio ei her cerdded WOW ledled Cymru. Bydd hi’n wych gweld plant yn elwa drwy gerdded i’r ysgol yng Nghaerdydd a thu hwnt.”

I ddarganfod mwy am WOW, ewch i www.livingstreets.org.uk/walktoschool

cyswllt â'r cyfryngau: Kathryn.shaw@livingstreets.org.uk

Huw Thomas and Lee Waters
Strider at school gates
walk to school